Preliminära resultat från forskningsprojekt

Lärare som använde det digitala systemet Invigos använde tiden i klassrummet till att fördjupa diskussionen kring elevernas arbete

En av utgångspunkter utifrån tidigare forskning, när föreliggande studie designades, var att lärare tenderar att överlämna bedömningen till systemet. Hirsh & Lindberg (2015) lyfter bland annat fram att tidigare studier inom området visar att lärarna betraktar det digitala verktyget som en egen aktör som bedömer elevernas lärande genom inbyggda feedback-strukturer. I digitala system där innehåll och struktur är förpacketerat och fördefinierat kan dessa strukturer till viss del styra lärarens undervisning. Lärare överlåter till systemet att välja ut vissa aspekter som ska bedömas och ges feedback på.

Resultatet från föreliggande studie pekar delvis i den riktningen. Däremot visar resultaten att läraren använder tiden i klassrummet till att diskutera och samtal med eleverna kring andra aspekter. I och med att läraren hade goda kunskaper om systemet och dess möjligheter och begränsningar kunde hen avgöra vad och när samt hur hen gav feedback såväl i systemet som i klassrummet. Hen valde således att ge feedback på olika nivåer och utifrån olika aspekter i systemet respektive i klassrummet i mötet med eleverna. Materialet som bearbetats och analyserats visar framförallt att:

  • Systemet styr till viss del fokus för lärarens feedback
  • Feedbacken från läraren sker utifrån olika aspekter när läraren ger feedback

Läs om preliminära resultat från forskningsprojektet: Lärande i digitala miljöer med fokus på formativ bedömning.

Forskningsprojektet – är finansierat av Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse, Stockholms Universitet

Formativ bedömning i digitala miljöer

Att bedöma elevernas arbete formativt är positivt för elevernas lärande. Lärare vittnar dock om att det är ett tidsödande arbetssätt. Digitala verktyg skulle kunna möjliggöra att lärarna på ett effektivare sätt kan bedöma elevernas kunskaper. Intresset för att utveckla verktyg för att stötta lärarnas undervisning och elevernas lärande är stort och det finns en uppsjö av system på marknaden. Idag finns det relativt omfattande forskning kring hur lärare använder digitala system i undervisningen. Det saknas till viss del ett kritiskt perspektiv som studerar användningen av digitala system och i vilken mån de eventuellt styr lärarnas undervisning. Det saknas även forskning kring hur lärarna arbetar med formativ bedömning generellt, med eller utan stöd av digitala verktyg. Forskningsprojektet kommer att studera lärarnas undervisning när de använder två digitala system i sitt klassrum.

Mer information

About me

 

I hold a PhD in didactis science and I have been interested in learning and technologies since 1996. Since then I have been working as a pre-school teacher, multimedia producer, script writer for e-learning applications, experts at UR to mention a few.

Currently  I hold a post-doc scholarship and in the postdoc-project I will further investigate  learning in digital environments  with a focus on formative assessment. The project will run from 2017-2019.

Contact: anna@annaakerfeldt.se